ALGEMENE VOORWAARDEN  MASTERCLASSES EN CURSUSSEN PARTICULIEREN

VOF Makeupboost
Keizersgracht 127, 1015 CJ Amsterdam

b) Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Bij een teveel aan inschrijvingen hanteert Makeupboot een wachtlijst.

c) Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Makeupboost zich het recht voor om de cursus, masterclass of workshop op een later tijdstip
te starten of in zijn geheel niet door te laten gaan. In geval van annuleren door Makeupboost Make-up Masterclasses volgt restitutie van
eventueel betaald cursusgeld.

d) Vakanties; de vakantie perioden komen zoveel mogelijk overeen met de door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen officieel
vastgestelde vakantieperioden voor de regio Noord Holland.

e) Makeupboost is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van door cursisten meegebrachte goederen/kleding.

2. Betaling

a) De cursist(e) dient stipt, tijdig en conform de aan haar/hem toegezonden nota voor betaling zorg te dragen. Betaling dient volledig vooraf
te worden voldaan. Schiet de cursist(e) in de nakoming van haar/zijn betalingsverplichtingen tekort, dan verkeert de cursist(e) zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim en is Makeupboost gerechtigd de cursist(e) van verdere deelname aan de cursus uit te sluiten. Een eventuele
uitsluiting door Makeupboost  danwel het door de cursist(e) zelf afzien van het verder volgen van de cursus laat de betaling van het
overeengekomen cursusgeld onverlet.

b) Is de cursist(e) in verzuim dan is het cursusgeld ineens en ten volle opeisbaar en is Makeupboost gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling
tot invordering hiervan over te gaan. Alle daaraan verbonden (buitengerechtelijke) incassokosten komen in dat geval voor rekening van de cursist(e).

c) Over de tijd dat de cursist(e) met de betaling van het verschuldigde cursusgeld in verzuim is, is Makeupboost gerechtigd een rente in rekening
te brengen van 1% per maand.

3. Annuleren

a) Annuleren is alleen schriftelijk mogelijk voor aanvang van de cursus. Bij annuleren vooraf wordt één derde van het cursusbedrag in rekening
gebracht.

b) Bij annuleren na aanvang van de cursus wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.