Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities 
1. Makeupboost, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 59706279, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid alsdienstverlener.
2. De wederpartij van Makeupboost wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3. Partijen zijn Makeupboost en opdrachtgever samen. 
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringenvan diensten of goederen door of namens Makeupboost.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
3. De overeenkomst bevat voor Makeupboost steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaats verplichtingen.

Artikel  3 – Betaling
1. Declaraties moeten binnen  14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door Makeupboost opgegeven bankrekeningnummer.
3. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Makeupboost gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal Makeupboost tot invordering overgaan.
De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener.
De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Makeupboost op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
6. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Makeupboost, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Makeupboost te betalen.

Artikel 4 – Aanbiedingen en   offertes
1. De aanbiedingen van Makeupboost zijn hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde
termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2. Offertes, opdrachtbevestigingen of overeenkomsten in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding,
tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor vervolg workshops, consulten, pakketten en/of nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
4. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Makeupboost zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
5. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Makeupboost slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Artikel 5 – Prijzen
1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van Makeupboost genoemde prijzen zijn inclusief btw en eventuele in het kader van de uitvoering van de overeenkomt te maken kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. De prijzen van diensten en goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door Makeupboost niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Makeupboost, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij Makeupboost gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Makeupboost opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Artikel 6 – Prijsindexering 
1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Makeupboost heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per  1 januari aan te passen.
2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever.

Artikel 7 – Informatieverstrekking door opdrachtgever
1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor Makeupboost.
2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Makeupboost meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen 
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Makeupboost ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
4. Opdrachtgever vrijwaart Makeupboost voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde. 
5. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Makeupboost de betreffende bescheiden.
6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Makeupboost verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 – Intrekking opdracht
1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan Makeupboost op elk gewenst moment te beëindigen.
2. Annulering(en) door de opdrachtgever dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren. De datum van ontvangst geldt als wijzigingsdatum.
3. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van Makeupboost te betalen.
4. Na totstandkoming van de overeenkomst is de opdrachtgever bij annulering de volgende percentages van het volledige factuurbedrag verschuldigd, tenzij anders overeengekomen:

• Meer dan 30 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 25%

• Binnen 30 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 50%

• Binnen 14 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 75%

• Binnen 7 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 100%

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Makeupboost voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Makeupboost heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat Makeupboost tijdig kan beginnen aan de opdracht.

Artikel 10 – Contractduur opdracht
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Makeupboost wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever Makeupboost schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 11 – Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Makeupboost stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Makeupboost opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft Makeupboost daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 12 – Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Makeupboost in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan Makeupboost kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Makeupboost onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Makeupboost kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen,
slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Makeupboost niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Makeupboost niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Makeupboost is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Makeupboost als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 13 – Verrekening
Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan Makeupboost te verrekenen met een vordering op Makeupboost. 

Artikel 14 – Opschorting
Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 15 – Overdracht van rechten
Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16 – Verval van de vordering
Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door Makeupboost vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17 – Verzekering
1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van Makeupboost die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid schade
1. Makeupboost is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij Makeupboost de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt. 
2. In het geval dat Makeupboost een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het honorarium. 
3. Indien de deelnemer op enigerlei wijze schade oploopt ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) overlijden, lichamelijk of geestelijk letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal en materieel verlies veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de activiteit(en) dan kan de Makeupboost niet aansprakelijk worden gesteld.
4. De aansprakelijkheid van Makeupboost voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door ziekte/ uitval van personeel, immateriële schade, schade ten gevolge van verminderde verdiencapaciteit ten gevolge van invaliditeit of lichamelijke/geestelijke beperkingen, of welke indirecte schade dan ook, is uitgesloten
5. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Makeupboost aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Makeupboost bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
6. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Makeupboost voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Makeupboost.

Artikel 19. Schade door deelnemer(s)
1. De deelnemer die zodanig hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door de begeleid(st)er van Makeupboost van (voortzetting van) de activiteit worden uitgesloten.
2. Alle uit hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten, c.q. schade, komen voor rekening van de opdrachtgever, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem, of de deelnemer, kunnen worden toegerekend. Makeupboost behoudt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid opdrachtgever
1.Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Makeupboost verschuldigd zijn. 
2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld. 

Artikel 21 – Vrijwaring 
De opdrachtgever vrijwaart Makeupboost tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door Makeupboost geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 22 – Klachtplicht 
1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan Makeupboost. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van
de tekortkoming, zodat Makeupboost in staat is hierop adequaat te reageren.
2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat Makeupboost gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

Artikel 23 – Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht
1.De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom
van Makeupboost totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan Makeupboost zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Makeupboost het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan Makeupboost worden tegengeworpen.
3. Makeupboost is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft Makeupboost het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 24 – Intellectueel eigendom
1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Makeupboost alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Makeupboost worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
3.Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door Makeupboost aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering
van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel  25 - Geheimhouding
1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan
hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.
2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

a. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
b. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;
c. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken.
d. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel  26 - Boete op overtreding geheimhoudingsplicht 
1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van Makeupboost een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
2.Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Makeupboost waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel  27 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Makeupboost is gevestigd/praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

error: Content is protected !!